INOMHUSMILJÖ
Vad är en god inomhusmiljö?

Det finns många faktorer som påverkar människors hälsa och inomhusmiljö. Därför ska byggnaders vatten, avlopp, ljus och ventilation vara av god kvalitet.

Det får heller inte förekomma förhöjda fukthalter, ökad buller eller radon i huset. Följ rekommendationerna på boverkets hemsida.

Skadedjur

Skadedjur i bostaden kan vara tecken på fuktig inomhusmiljö. Exempel på djur som trivs i fuktig miljö är silverfiskar, kvalster, gråsuggor och fjärilsmyggen.

inomhusmiljö

Radon

Radon kommer från byggnadsmaterial eller från marken fastigheten står på. Radon är hälsofarligt och drabbar rökare hårdast. Radon varken syns eller luktar. Bor du i ett hus som är drabbat av radon kan du söka radonbidrag och få halva saneringskostnaden.  Referensvärdet för radon får inte överstiga 200 Bq/m3 i en bostad.

Ventilation

Luften i en bostad måste bytas ut konstant. Förorenad luft måste föras ut ur bostaden och ersättas med bra luft.

Bra luft ska komma in i vardagsrum och sovrum och den dåliga luften ska ut via kök och badrum. Uteluftsflödet ska lägst vara 0,35 l/s på 1 kvadratmeter/bostadsyta.

Fastighetsägaren bär ansvaret för att ventilationssystemet ska fungera.

Buller

Buller kan komma från flera olika källor som väg-, spår-, flygtrafik. Det kan även förekomma från fläktar i fastigheter, grannar, maskiner eller närliggande industrier. Buller kan orsaka öronsusningar (tinnitus). Försök att åtgärda bullret genom att minimera ljudet till lägsta nivå. Förslag på åtgärder kan vara exempelvis att skärma av maskiner, arbetsrotation eller ”bygga bullervänliga konstruktioner”

Lukt

Dålig lukt finns i många fastigheter och hus. Många gånger kan det vara svårt att hitta orsaken till den dåliga lukten.

Det finns flera orsaker till dålig lukt exempelvis mögellukt, dålig ventilation, avluftaren placerad för nära ventilationsaggregatet eller avföring från djur m.m.

SÅ HÄR JOBBAR VI

Börja med att boka tid hos oss

  • Erfarenheten, kunskapen, sökmetoderna för att lokalisera läckor
  • Behandlar dig och din fastighet med högsta respekt
  • LäckgeExperten sparar tid och pengar
  • Pålitliga lösningar på eventuella läckor i eller runt din fastighet
  • Erfaren identifieringsförmåga som gör att vi snabbt kan lösa läckor
  • Högkvalitativa läckagedetekteringstjänster
  • Vi genomför projekt inom den givna tidsramen.
  • Snabb service för att undvika onödiga vattenskador

EXPERTER PÅ INOMHUSMILJÖ

Vi arbetar på ett sätt som minimerar era kostnader genom att lokalisera och fastställa läckaget, utan att göra ingrepp på er fastighet.

FRÅGOR OCH SVAR VID INOMHUSMILJÖ

Vad är radon?

Radon är en gas som är radioaktivt. Radon är små partiklar som sätter sig i damm som vi sedan andas in. Får vi i oss för höga halter av radon kan detta orsaka lungcancer.

Hur sanerar jag radonet?

Radon kan komma från flera källor. För att veta vilken åtgärd du ska göra bör du veta vilken källa/källor radonet kommer ifrån. I vissa fall kan det räcka med en liten åtgärd för att hamna under gränsvärdet för radon.

Hur vet jag om jag har tillräcklig ventilation?

OVK ska utföras årligen och fastighetsägaren bär ansvaret att en sakkunnig funktionskontrollant utför kontrollen på fastigheten. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden i kommunens byggnadsnämnd.

Vad är en dålig ventilation?

Om ventilationen inte underhålls kan det med tiden medföra fukt och mögel i huset vilket påverkar hälsan negativt. En dålig ventilation ger inte tillräckligt mycket luftflödesomsättning i huset.

Hur blir jag av med skadedjuren i min byggnad?

Först och främst måste du veta orsaken till varför skadedjuren kommer in i byggnaden. Därefter åtgärdar du problemet och slutligen kan du eller fastighetsägaren kontakta ditt försäkringsbolag som kan hjälpa dig att bli av med skadedjursangreppen.

Hur kan jag skydda mig mot skadedjur?

Skadedjuren tar sig vanligtvis in via ventiler. Man skulle kunna sätta upp metallnät/insektsnät med små maskvidder i ventilationshålet. Dock bör man vara försiktig med detta för det kan påverka luftflödet negativt inne i bostaden.

Hur vet jag om det är för hög bullernivå i min bostad?

Boverkets byggregler (BBR), beskriver allmänna råd om olika ljudnivåer som rekommenderas i byggnaden. Byggnader ska utformas så att de begränsar störande ljud för människor som vistas i fastigheten.